Assessorament jurídic

– Dret Mercantil: constitució i dissolució de societats, ampliacions i reduccions de capital social.

– Dret civil: desnonaments, judicis monitoris, judicis referents a temes hereditaris (interpel.lació judicial, divisió d’herència)

– Dret de família: divorcis i incapacitats.

– Contractes: de tot tipus, civils i mercantils: contractes d’arrendament urbans, arrendaments rústics, compravenda, col.laboració, comissió, etc.

– Successions hereditàries: tramitació i obtenció de certificats de defunció, últimes voluntats, declaració d’hereus, acceptació i partició d’herència, liquidació de l’impost sobre successions, declaració de l’IIVTNU (Plusvàlua municipal).

– Gestions notarials: preparació d’escriptures i assistència davant de notari.

– Gestions registrals: inscripció d’escriptures al Registre de la Propietat o Mercantil.

– Reclamacions i acords extrajudicials.

Comptabilitat

Confeccionem tot tipus de comptabilitats segons les necessitats dels clients

– Comptabilitat general.

– Comptabilitat de costos.

– Llibres d’ingressos i despeses (persones físiques).

– Confecció i presentació de llibres de comptabilitat al Registre Mercantil.

– Confecció i dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil.

Assessorament Fiscal i Laboral

Assessorament fiscal: destinat a empreses, autònoms i particulars, segons les seves necessitats:

– Declaració de l’Impost sobre societats i pagaments a compte.

– Declaracions d’IVA.

– Declaracions intracomunitàries.

– Declaracions de retencions d’arrendaments (model 115) i d’interessos (Model 123).

– Declaració d’operacions amb tercers superiors a 3.005,06 € (Model 347).

– Declaració de renda (IRPF).

– Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

– Impost sobre successions i donacions.

– Declaracions censals.

– Assistència en cas d’inspecció fiscal.

– Consultes fiscals.

Assessorament laboral:

– Assessoria laboral.

– Seguretat social.

– Contractes.

– Nòmines.

Assegurances

Assegurances realtizades per Laia Vall:

– Vehicles: automòbils, furgonetes, ciclomotors i motocicletes.

– Tractors i remolcs i maquinària agrícola.

– Accidents personals, col.lectius i de conveni.

– Multirrisc: llar, comunitats, comerços, industrials i altres.

– Responsabilitat civil.

– Assistència en viatge.

Contacta amb nosaltres

Accedeix a la nostra pàgina de consulta per fer-nos arribar els teus dubtes.

Contactar