Loading...
Serveis 2019-09-24T16:59:28+00:00

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Assessorament jurídic:

Dret Mercantil: constitució i dissolució de societats, ampliacions i reduccions de capital social.
Dret civil: desnonaments, judicis monitoris, judicis referents a temes hereditaris (interpel.lació judicial, divisió d’herència)
Dret de família: divorcis i incapacitats.
Contractes: de tot tipus, civils i mercantils: contractes d’arrendament urbans, arrendaments rústics, compravenda, col.laboració, comissió, etc.
Successions hereditàries: tramitació i obtenció de certificats de defunció, últimes voluntats, declaració d’hereus, acceptació i partició d’herència, liquidació de l’impost sobre successions, declaració de l’IIVTNU (Plusvàlua municipal).
Gestions notarials: preparació d’escriptures i assistència davant de notari.
Gestions registrals: inscripció d’escriptures al Registre de la Propietat o Mercantil.
Reclamacions i acords extrajudicials.

COMPTABILITAT

Confeccionem tot tipus de comptabilitats segons les necessitats dels clients.

Comptabilitat general.
Comptabilitat de costos.
Llibres d’ingressos i despeses (persones físiques).
Confecció i presentació de llibres de comptabilitat al Registre Mercantil.
Confecció i dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil.

ASSESSORAMENT FISCAL I LABORAL

Assessorament fiscal: destinat a empreses, autònoms i particulars, segons les seves necessitats:

Declaració de l’Impost sobre societats i pagaments a compte.
Declaracions d’IVA.
Declaracions intracomunitàries.
Declaracions de retencions d’arrendaments (model 115) i d’interessos (Model 123).
Declaració d’operacions amb tercers superiors a 3.005,06 € (Model 347).
Declaració de renda (IRPF).
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Impost sobre successions i donacions.
Declaracions censals.
Assistència en cas d’inspecció fiscal.
Consultes fiscals.

Assessorament laboral:

Assessoria laboral.
Seguretat social.
Contractes.
Nòmines.

ASSEGURANCES

Assegurances realitzades per Laia Vall:

Vehicles: automòbils, furgonetes, ciclomotors i motocicletes.
Tractors i remolcs i maquinària agrícola
Accidents personals, col.lectius i de conveni
Multirrisc :llar, comunitats, comerços, industrials i altres.
Responsabilitat civil
Assistència en viatge